Въвеждане на устойчиви и модерни практики за опазване на биологичното разнообразие, устойчиво и многофункционално стопанисване на горите и природните ресурси в община Чепеларе, на територията на ДЛ “Хвойна” и ДЛ “Чепеларе”

 

Проект

№ 129

Въвеждане на устойчиви и модерни практики за опазване на биологичното разнообразие, устойчиво и многофункционално стопанисване на горите и природните ресурси в община Чепеларе, на територията на ДЛ “Хвойна” и ДЛ “Чепеларе”  

Изпълнител

Сдружение “Развитие – ХХІ век”- Смолян 

Сфера на ГЕФ

Деградация на земите

Статус

Изпълнява се

Цел на проекта

Да се постигне по-ефективно, устойчиво и дългосрочно опазване на биологичното разнообразие в горите и свързаните с горите ливади и пасища на територията на община Чепеларе

Резюме

През последните 10 години в горския сектор в България настъпиха важни промени: създаване и прилагане на нова нормативна уредба; възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд; приватизация и разделяне на контролните и производствените функции в горския сектор; създаване на Национална горска политика и стратегия. Насърчава се и участието на местната общественост в управлението на горите, за да се постигне по-добро и ефективно управление на горския фонд. Този нов подход се демонстрира и в настоящия проект. Опитът от проекта може да послужи като добър модел на обществено участие в управлението на горите, не само в община Чепеларе, но и в други съседни райони. Прякото участие в планирането и в извършването на отделни дейности – залесяване, малки местни проекти, демонстрационни и експериментални дейности, изгражда по-задълбочен мироглед на участниците към горите и създава условия за трайни интереси и ангажираност. По проекта беше извършена теренната работа, съгласно ръководството на WWF – България за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност /ГВКС/. За целта гората беше разделена на относително еднородни участъци и в тях бяха спуснати рекогнозцировъчни трансекти. По време на обхода по трансектите бяха определени съответните категории – пет на брой, на които съответства гората. Беше изготвен и План за многофункционално стопанисване на горите /ПМСГ/ на община Чепеларе. Планът е приет с протокол N 29 и решение N 557 от 17.12.2009 г. на заседание на общинския съвет. За успешната реализация на проекта и постигане устойчивост на реултатите е създадена партньорска мрежа с РИОСВ, РДГ, Басейнова дирекция, ИАГ – МЗГ, двете ДГС – та Чепеларе и Хвойна, Общинска поземлена комисия, Общинско ВиК, Общинско електроразпределение, Община Чепеларе, Сдружение „Гора” – обединяващо горовладелческите кооперации, дървопреработващата промишленост, Регионален мюфтия, специализирани училища, проект „Родопи”, горовладелчески кооперации и др. Поемането на дългосрочни ангажименти помага за формирането на по-задълбочено познаване на проблемите на горското стопанство и спомага за създаване на положителна нагласа в местната общност спрямо горите и институциите, които ги стопанисват.

Постигнати резултати

Брой привлечени общини

6.00

Изготвен и приет от общински съвет на Община Чепеларе План за многофункционално стопанисване на горите на община Чепеларе

1.00

 

Постигнати въздействия

Брой нововъведения или нови технологии разработени или въведени

1.00

Земя, управлявана от даден проект по устойчив начин, в ха

27,50

Брой на ОО/НПО, които са участвали/привлечени

30.00

Брой участвали жени

13.00

Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с местните власти

6.00

Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с националните власти

3.00

Брой участвали мъже

63.00

 

Допълнителна информация

Калоян Анев, 0885815455, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

..: Снимки :..

http://www.sgp-bulgaria.org/project/project_details.php?p_id=160